អំពីសមាគមយើង / ABOUT US

ដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តអោយបានតាមបែបផែនការងារក្នុងសមាគមអោយស្របទៅតាមចំណេះដឹង សមត្ថភាព និង លទ្ធភាពដែលសមាជិក សមាជិកា ម្នាក់ៗមាននោះ សមាគមយើងបានង្កើតក្រុមប្រឹក្សារជំនុំ​​ និង គណះកម្មការមួយចំនួន ដែលមានតួរនាទី ភារកិច្ច និង​ ការទទួលខុសត្រូវ មួយចំនួនដូចមានចែងខាងក្រោម៖

១. តួរនាទី និង ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារជំនុំ​​​

សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារជំនុំមួយ សម្រាប់ជួយផ្តល់មតិយោបល់ និង ជួយសម្រួលការងារចាំបាច់មួយចំនួន ក្នុងសមាគម។
ក្រុមប្រឹក្សារជំនុំមានប្រធាន ១ រូប អនុប្រធាន ១ រូប និងសមាជិកច្រើនរូប។ ក្រុមប្រឹក្សារនេះមានភារកិច្ចសំខាន់ៗ ខាងក្រោម ៖
ក. ប្រជុំត្រួតពិនិត្យគ្រប់គំរោងការងារ នៃគណកម្មការនីមួយៗ សម្រាប់សមាគម អនុវត្តន៏ ក្នុងរយះពេល ៦ ខែ ឬ មួយឆ្នាំម្តង។​​
ខ. ប្រជុំស្នើសុំយោបល់ បំពេញបន្ថែម ឬ កាត់បន្ថយ លើគំរោងការងារនៃគណះកម្មការនីមួយៗ មុននឹងសម្រេចដាក់ក្នុងផែនកាណ៏មេ របស់​សមាគម សម្រាប់អនុវត្តន៏នាពេលខាងមុខ។​
គ. កោះប្រជុំ និង ទទួលយោបល់ កែសម្រួលសមាសភាព បំពេញបន្ថែមតួនាទីរបស់គណះកម្មការនីមួយៗ ក្នុងសមាគម។​​
ឃ. ចូលរួមប្រជុំជាសាធារណះ ឬ ដាច់ដោយឡែក ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងសមាគម។​ ត្រូវរួមគ្នា​ទទួល ខុសត្រូវនូវរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលបំរើឲ្យសកម្មភាពសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ ដូចដែលចែងក្នុង លក្ខន្តិកះនេះ។ ពោលគឺមានឆន្ទះរួមគ្នាកសាងសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  ឲ្យបានរីកចំរើនរឹងមាំ និង មានសាមគ្គីភាព ជាធ្លុងមួយ។
 ​ង. ប្រធាន អនុប្រធាន ឬ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំ​ អាចសុំលាលែងចេញពីក្រុមប្រឹក្សារជំនុំរបស់សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ បាន ដោយ មានចុះហត្ថលេខា លើលិខិតផ្លូវការ និង ត្រូវជូនដំណឹងមកសមាគម ក្នុងរយះពេលយ៉ាងយូរបំផុត ២ ខែមុនកាលបរិច្ឆេត​នៃការលាលែង ៕​
 

២. តួរនាទី និង ភារកិច្ចរបស់ គណះកម្មការកិច្ចការសាសនា

សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  បានបង្កើតគណកម្មការកិច្ចការសាសនា ដែលមានប្រធាន ១ រូប អនុប្រធាន១រូប និង សមាជិកច្រើនរូប ។ គណះកម្មការនេះមានភារកិច្ចទទួលរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនា ទៅតាមពុទ្ធឪវាទ ព្រមទាំងមាន ការទទួលខុសត្រូវ មួយចំនួនទៀត ដូចមានចែងខាងក្រោម៖
ក.​ ធ្វើគំរោង រៀបចំពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនា នានា ដើន្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សារជំនុំ និង ប្រធានសមាគម សម្រេចដាក់ក្នុងផែនការណ៏មេ។​
ខ. រៀបចំបង្កើតសកម្មភាពកិច្ចការសាសនា រៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនានា​ដូចជា​​បុណ្យកឋិណ្ឌទាន បុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គី កម្មវិធីវិបស្សនាកម្មឋាន សមាទានសីល និង បុណ្យទក្ខិណានុប្បទាន ។ល។
គ. សហការណ៏ជាមួយសមគមខ្មែរ ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស​ហូល្លង់ ដើម្បីរួមគ្នារៀបចំផែនការណ៏មេអោយបានច្បាស់លាស់​សម្រាប់ឈានដល់​ការកសាងវត្តខ្មែរក្នុងប្រទេស ហូល្លង់ ឲ្យបានសម្រេចនាពេលអនាគត់ ។  
ឃ. ចូលរួមប្រជុំជាសាធារណះ ឬ ដាច់ដោយឡែក ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងសមាគម។​ ត្រូវរួមគ្នា​ទទួល ខុសត្រូវនូវរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលបំរើឲ្យសកម្មភាពសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ ដូចដែលចែងក្នុង លក្ខន្តិកះនេះ។ ពោលគឺមានឆន្ទះរួមគ្នាកសាងសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  ឲ្យបានរីកចំរើនរឹងមាំ និង មានសាមគ្គីភាព ជាធ្លុងមួយ។
 ​ង. ប្រធាន អនុប្រធាន ឬ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំ​ អាចសុំលាលែងចេញពីក្រុមប្រឹក្សារជំនុំរបស់សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ បាន ដោយ មានចុះហត្ថលេខា លើលិខិតផ្លូវការ និង ត្រូវជូនដំណឹងមកសមាគម ក្នុងរយះពេលយ៉ាងយូរបំផុត ២ ខែមុនកាលបរិច្ឆេត​នៃការលាលែង ។​

៣. តួនាទី និង ភារកិច្ច គណះកម្មការប្រពៃណី វប្បធម៌ និង ភាសារខ្មែរ

សមាគមន៏ កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  បានបង្កើតគណះកម្មការ កិច្ចការប្រពៃណី វប្បធម៌ និង ភាសារខ្មែរ ដែលមានប្រធាន ១ រូប អនុប្រធាន ១​រូប  និង សមាជិកច្រើនរូប ។ គណះកម្មការនេះមានភារកិច្ចទទួលរៀបចំពិធីបុណ្យ​ និង បង្កើតសកម្មភាព ប្រពៃណី វប្បធម៌ តាមទម្នៀមទន្លាប់ខ្មែរពីបុរាណកាលមក ព្រមទាំងមានតួរនាទីទទួលខុសត្រូវលើការងារមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
ក. ធ្វើគំរោងរៀបសកម្មភាពសីល្បះ ប្រពៃណី វប្បធម៌ ដើម្បីចូលរួមក្នុងចំពិធីបុណ្យនានា ក្នុងសមាគមដែលបានរៀបចំក្នុងគំរោងមេ។
ខ. រៀបចំបង្កើតក្រុមសីល្បះ របាំ តន្ត្រី ល្បែងកម្សាន្តនានា ​តាមប្រពៃណីខ្មែរ។ ស្រាវជ្រាវរកចំណុចវិវឌ្ឃន៏ថ្មីៗ ដែលទាក់ទងទៅនិងវិសយ័ សីល្បះ ប្រពៃណីវប្បធម៌ សម្លៀកបំពាក់ ម្ហូបអាហារខ្មែរ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយរីករាយ​ក្នុងសមាគម។
គ. រៀបចំបើកបង្រៀនភាសារខ្មែរជូនសមាជិកមាគម និង សាធារណះជនទាំងឡាយណាដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនភាសាខ្មែរ នៅក្នុង តំបន់នីមួយៗ ដែលសមាគម បានកំណត់ក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនរបស់ខ្លួន​ ។​​
ឃ. ចូលរួមប្រជុំជាសាធារណះ ឬ ដាច់ដោយឡែក ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងសមាគម។​ ត្រូវរួមគ្នា​ទទួល ខុសត្រូវនូវរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលបំរើឲ្យសកម្មភាពសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ ដូចដែលចែងក្នុង លក្ខន្តិកះនេះ។ ពោលគឺមានឆន្ទះរួមគ្នាកសាងសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  ឲ្យបានរីកចំរើនរឹងមាំ និង មានសាមគ្គីភាព ជាធ្លុងមួយ។
 ​ង. ប្រធាន អនុប្រធាន ឬ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំ​ អាចសុំលាលែងចេញពីក្រុមប្រឹក្សារជំនុំរបស់សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ បាន ដោយ មានចុះហត្ថលេខា លើលិខិតផ្លូវការ និង ត្រូវជូនដំណឹងមកសមាគម ក្នុងរយះពេលយ៉ាងយូរបំផុត ២ ខែមុនកាលបរិច្ឆេត​នៃការលាលែង ៕​ ​

៤. តួនាទី និង ភារកិច្ច គណះកម្មការកិច្ចការសាធារណះ​ ពត៌មាន និង ហិរញ្ញវត្ថុ

សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  បានបង្កើតគណកម្មការ កិច្ចការសាធារណះ ពត៌មាន និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលមានប្រធាន ១ រូប អនុប្រធាន១រូប  និង សមាជិកច្រើនរូប ។ គណះកម្មការនេះមានភារះកិច្ច និង តួរនាទីដូចមានចែងខាងក្រោម៖
ក. ទទួលរៀបចំតាក់តែងទំពរ័ Facebook , Website បញ្ចូលសេចក្តីជូនដំណឹង ពត៌មានថ្មីៗ និង បញ្ចូលរូបភាពសកម្មភាព នានា របស់សមាគម ដែលមានការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សារជំនុំ និង ប្រធានសមាគម ។​
ខ. ទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណះ និង ស្ថាបន័មានសមត្ថកិច្ចពាក់ពន្ធ័នានា​ ជួលទីកន្លែងធ្វើបុណ្យ កិច្ចការធានារ៉ាប់រង និង  សម្របសម្រួលនូវ ដំណើរការចាំបាច់ស្របច្បាប់នានា ដែលជាប្រយោជន៏សំរាប់សមាជិកសមាជិការ និងសមាគម ទាំងមូល ។
គ. រៀបចំចងក្រងឯកសារផ្នែករដ្ឋបាល ទទួលពាក្យសុំចូលសមាជិកសមាគមន៏  ទទួលថវិការសមាជិក គ្រប់គ្រងការចំណូលចំណាយផ្សេងៗ ​ រៀបចំបោះពុម្ភឯកសារដើម្បីចែកជូនសមាជិកសមាជិការ និងសាធារណជន។​
ឃ. ចូលរួមប្រជុំជាសាធារណះ ឬ ដាច់ដោយឡែក ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងសមាគម។​ ត្រូវរួមគ្នា​ទទួល ខុសត្រូវនូវរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលបំរើឲ្យសកម្មភាពសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ ដូចដែលចែងក្នុង លក្ខន្តិកះនេះ។ ពោលគឺមានឆន្ទះរួមគ្នាកសាងសមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់  ឲ្យបានរីកចំរើនរឹងមាំ និង មានសាមគ្គីភាព ជាធ្លុងមួយ។
 ​ង. ប្រធាន អនុប្រធាន ឬ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំ​ អាចសុំលាលែងចេញពីក្រុមប្រឹក្សារជំនុំរបស់សមាគម កម្ពុជា​​​­­​​­­­ .  ហូល្លង់ បាន ដោយ មានចុះហត្ថលេខា លើលិខិតផ្លូវការ និង ត្រូវជូនដំណឹងមកសមាគម ក្នុងរយះពេលយ៉ាងយូរបំផុត ២ ខែមុនកាលបរិច្ឆេត​នៃការលាលែង ៕​

 

Om samen te werken in overeenstemming met de stijl van het werk van de vereniging, volgens de basiskennis en het vermogen van een lid, hebben we een aantal directiecomités en commissies ingesteld, met de volgende taken, taken en verantwoordelijkheden als hieronder vermeld:

1. Rol en taken van de Raad van de Kerken

Vereniging van Cambodja. Nederland heeft een Congresraad opgericht om input te leveren en wat noodzakelijk werk in de vereniging mogelijk te maken.
De Trial Council heeft één voorzitter, één vicepresident en verschillende leden. Dit bord heeft de volgende belangrijke taken:
. De vergadering evalueert alle werkplannen van elk comité voor de vereniging binnen 6 maanden of eenmaal per jaar.
B. Bijeenkomst om aanvullende opmerkingen of verzachting van de werkplannen van elk van de commissies te vragen alvorens te besluiten om in het toekomstige toekomstige hoofdplan van de vereniging te worden opgenomen.
C. Een vergadering bijeenroepen en commentaar leveren op de rol van elke vereniging in de vereniging.
D. Woon een openbare of besloten vergadering bij om de verschillende kwesties in de vereniging te coördineren, wees verantwoordelijk voor alle activiteiten die de Cambodjaanse Associatie dienen. Nederland zoals bepaald in dit statuut. Dat wil zeggen samen om een ​​Cambodjaanse associatie op te bouwen. Nederland is sterk en verenigd gegroeid.
. De voorzitter, vice-voorzitter of lid van de raad kan ontslag vragen aan de raad van de CPC. Nederland heeft een formele kennisgevingsbrief ondertekend en zal de vereniging ten minste twee maanden vóór de datum van ontslag in kennis stellen.

2. De rol en plichten van de commissie voor religieuze aangelegenheden

Vereniging van Cambodja. Nederland heeft een commissie voor religieuze aangelegenheden ingesteld met een voorzitter, een vicepresident en verschillende leden. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van boeddhistische feesten volgens Boeddhaschap en met enkele verantwoordelijkheden als volgt:
Plannen van boeddhistische feesten om te presenteren aan de raad van de presiderende raad en de president van de vereniging in het masterplan.
B. Organiseer religieuze activiteiten, organiseer festivals zoals feesten, kaarslicht, solvabiliteit, vipassana, seminarie en feestdagen.
C. Werk samen met de Cambodjaanse nationale en internationale vereniging van Holland om samen een masterplan voor de bouw van een Khmer-pagode in Nederland voor te bereiden voor de toekomst.
D. Woon een openbare of besloten vergadering bij om de verschillende kwesties in de vereniging te coördineren, wees verantwoordelijk voor alle activiteiten die de Cambodjaanse Associatie dienen. Nederland zoals bepaald in dit statuut. Dat wil zeggen samen om een ​​Cambodjaanse associatie op te bouwen. Nederland is sterk en verenigd gegroeid.
. De voorzitter, vice-voorzitter of lid van de raad kan ontslag vragen aan de raad van de CPC. Nederland heeft een formele kennisgevingsbrief ondertekend en zal de vereniging ten minste twee maanden vóór de datum van ontslag in kennis stellen.

3. Rollen en taken, rollen, tradities, culturen en de Khmer-taal

Vereniging van Cambodja. Nederland heeft een comité van culturele, Khmer, culturele en Khmer-taal ingesteld met een voorzitter, een vice-president en verschillende leden. De commissie heeft de verantwoordelijkheid om het festival te organiseren en culturele activiteiten langs de oude Khmer-archipel te creëren en een aantal taken op te nemen als volgt:
. Maak plannen om culturele activiteiten te organiseren om festivalfestivals bij te wonen die worden gehouden in het hoofdproject.
B. Organiseer dansgroepen, dansmuziek, traditionele spelen van traditionele Khmer. Ontdek de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cultuur, cultuur, kleding, Khmer-eten, leuke activiteiten in de vereniging.
C. Bereid je voor om Khmer-taal te leren voor leden, leden en het publiek, die zijn ingeschreven in de Khmer-taal in elke regio die door de vereniging is aangewezen in hun onderwijsprogramma.
D. Woon een openbare of besloten vergadering bij om de verschillende kwesties in de vereniging te coördineren, wees verantwoordelijk voor alle activiteiten die de Cambodjaanse Associatie dienen. Nederland zoals bepaald in dit statuut. Dat wil zeggen samen om een ​​Cambodjaanse associatie op te bouwen. Nederland is sterk en verenigd gegroeid.
. De voorzitter, vice-voorzitter of lid van de raad kan ontslag vragen aan de raad van de CPC. Nederland heeft een formele kennisgevingsbrief ondertekend en zal de vereniging ten minste twee maanden vóór de datum van ontslag in kennis stellen.

4. Rollen en taken van Public Affairs, Informatie en Financiën

Vereniging van Cambodja. Nederland heeft een Public Affairs, Information and Finance Committee ingesteld met één voorzitter, één vicepresident en verschillende leden. De Commissie bestaat uit de volgende functies en functies:
. Regel gestructureerd op Facebook, Website, voeg het laatste nieuws in en voeg activiteiten in van de erkende vereniging van de congregatie en de voorzitter van de vereniging.
B. Relaties met public relations en relevante autoriteiten, verhuurlocaties, verzekeringsbrochures en gecoördineerde wetgevingsprocessen die gunstig zijn voor leden en verenigingen.